شناسایی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد اولیه در تجارت الکترونیکی

چکیده:
امروزه، اعتماد مصرف کنندگان یکی از مهم ترین عوامل توسعه تجارت الکترونیکی شناخته می شود. همین موضوع سبب شده تا محققان زیادی به بررسی نقش اعتماد در تجارت الکترونیکی و عوامل موثر بر آن بپردازند. این مقاله به بررسی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد اولیه مصرف کنندگان به فروشگاه های اینترنتی می پردازد، هنگامی که قصد انجام اولین خرید از تارنما را دارند. برای توسعه مدل و شناسایی عوامل، جمع آوری داده ها با استفاده از توزیع پرسشنامه میان 325 پاسخ دهنده انجام شد. سپس، اعتبار مدل با تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی و تایید شده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای پژوهش را در شش عامل طبقه بندی می کند. سپس، با تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری رابطه بین متغیرها و عوامل بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل ویژگی های محصول، امنیت و شهرت، کیفیت طراحی تارنما، پشتیبانی، ویژگی های محصول و تبلیغات بر اعتماد اولیه تاثیرگذار است. جامعه آماری مطالعه حاضر را دانشجویان دانشگاه دامغان تشکیل می دهند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
483 تا 503
لینک کوتاه:
magiran.com/p1568706 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!