تاثیر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر خصوصیات رشدی و عملکرد ارقام پنبه

چکیده:
به منظور انتخاب بهترین شیوه مدیریت تلفیقی علف های هرز مزارع پنبه، آزمایشی در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین در سال زراعی 1388 در قالب طرح آزمایشی کرت های خرد شده و طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و 20 تیمار اجرا شد. در کرت های اصلی شیوه مدیریت علف های هرز در چهار سطح شامل کاربرد علف کش تری فلورالین به همراه یک مرحله وجین دستی و یا دو مرحله وجین دستی، شاهد بدون کنترل علف های هرز و شاهد کنترل کامل علف های هرز انتساب شد. در کرته های فرعی نیز پنج رقم پنبه شامل ارقام ورامین، اولتان، مهر، سپید و خرداد کشت گردید. نتایج نشان داد که در بین شیوه های مدیریت، تیمار کاربرد علف کش تری فلورالین با دو مرحله وجین توانست ضمن کنترل مناسب و کاهش وزن خشک علف های هرز سبب افزایش عملکرد پنبه در تمام ارقام مورد مطالعه شود. کسب شرایط رویشی مطلوب با افزایش ارتفاع، تولید شاخه های رویشی و زایشی و برقراری سطح برگ و کانوپی مناسب موجب افزایش توان رقابتی بوته های پنبه شد. بین ارقام مورد کشت رقم سپید علی رغم ارتفاع کمتر با وزن خشک برگ و ساقه بیشتر باعث کاهش وزن خشک علف های هرز شد. کمترین میزان عملکرد متعلق به رقم اولتان به دلیل ساختار کانوپی و تیپ رشدی بدست آمد و در مقابل رقم ورامین و خرداد با حداکثر ارتفاع، تعداد شاخه زایشی، تعداد گره و وزن خشک ساقه بدلیل گسترگی بیشتر کانوپی و پوشش برگی مناسب از توان بهتری در حضور علف های هرز برخوردار بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p1568825 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!