مطالعه تنوع و روابط ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ های پنبه دیپلوئید و تتراپلوئید ایران با استفاده از مارکر RAPD

چکیده:
گونه های جنس Gossypium (حدودا 42 گونه) ذخایر عظیمی از تنوع ژنتیکی برای اصلاح پنبه زراعی هستند. برای تعیین روابط ژنتیکی درون و بین گونه ای جنس ،Gossypium 30 جفت آغازگر(Primer) ده تایی RAPD روی 13 رقم از دو گونه دیپلوئید زراعی( Gossypium herbaceum L. (A1) و Gossypium arboreum L. (A2) و 11 ژنوتیپ از دو گونه تتراپلوئید Gossypium hirsutum L. (AD) استفاده گردید. با استفاده از مارکر RAPD کلا 422 باند تکثیر که 366 (87/7٪) تا از این باندها چند شکلی بودند. تشابهات ژنتیکی بین تمام گونه ها محاسبه گردید و بر اساس آنها دندروگرام مربوطه به روشUPGMA ترسیم گردید که با روابط تاکسونومی بین گونه ها یکی بود. در برخی موارد روابط خویشاوندی به خوبی با گروه بندی ژنتیکی استنتاج و تایید شد. تجریه خوشه ای بر اساس تشابهات ژنتیکی برای شناسایی ژنتیکی ارقامی که به طور بالقوه ذخایر مهمی از ژرم پلاسم برای اصلاح پنبه خصوصا صفات کیفی الیاف هستند، صورت گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1568826 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!