بررسی تاثیر تنش شوری بر میزان تجمع یون ها در هفت رقم پنبه

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری خاک بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه پنبه (Gossypium hirsutum) و مشخص نمودن ارقام متحمل، آزمایشی به صورت گلدانی، فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام پذیرفت. ارقام مورد بررسی شامل: Coker*349، Opal، Bol 539، N200، Acala sj2*seland، Sahel، Sepid و شوری (NaCl)، به عنوان فاکتور دوم با دو سطح، غیر شور و شور، 0/6 و 16/5 دسی زیمنس بر متر بوده است. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر شوری بر سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، کلر، به احتمال 1 درصد معنی دار بوده است و در بین ارقام، پتاسیم و کلر، به احتمال 1 درصد و سدیم، کلسیم، به احتمال 5 درصد معنی دار بوده است و منیزیم معنی دار نبود. با توجه به جمیع صفات مورد بررسی به نظر می رسد که ارقام Sahel و Sepid از مقاومت بیشتری نسبت به شوری برخوردار هستند.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1568827 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!