معرفی و شناسایی علف هرز تاج ریزی برگ نقره ای در مزارع پنبه

چکیده:
به منظور بررسی همبستگی موجود بین صفات عملکرد و زودرسی با سایر صفات، تعداد 11 رقم زودرس پنبه آپلند به همراه دو رقم شاهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در منطقه ورامین طی سال 1811 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه همبستگی عملکرد و زودرسی با سایر صفات به تفکیک محاسبه گردید. همچنین تجزیه رگرسیون گام به گام برای صفات عملکرد و زودرسی به تفکیک به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیرهای مستقل به تفکیک ارقام انجام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که از نظر همبستگی تنوع زیادی بین صفت عملکرد و زودرسی با سایر صفات در بین ارقام وجود دارد. همچنین این تنوع بین ارقام از نظر صفاتی که به عنوان متغیر مستقل وارد مدل رگرسیون چند متغیره می شدند نیز وجود داشت. تنوع موجود در میان ارقام از نظر همبستگی صفات راهنمای خوبی برای شناخت بیشتر ارقام و استفاده از آنها در برنامه های اصلاحی آینده در جهت شکستن همبستگی های نامطلوب و بهبود برخی از صفات مهم به صورت همزمان در ارقام جاری خواهد بود. تاج ریزی برگ نقره ای گیاهی دائمی چوبی بوده که از طریق بذر یا با قلمه از برگ های پهن علفی تکثیر می شود. دارای ساقه ای منشعب به ارتفاع تا یک متر است که بطور معمول رشد اندام هوایی طی زمستان متوقف شده و سیستم ریشه گسترده این گیاه تا عمق 3 متر پخش می شود. تهاجم تاج ریزی برگ نقره ای به کشتزارها و مراتع در اواسط تابستان یعنی هنگام گلدهی گیاهان کاملا آشکار است. چرخه زندگی این گیاه از 5 مرحله تشکیل شده است که عبارتند از: تجدید حیات رویشی و جوانه زنی در بهار؛ نمو رویشی که مدت آن بستگی به زیستگاه )زیست بوم( دارد؛ رویش گل که بطور معمول از بهار تا پایان تابستان و میوه دهی از پایان بهار تا پاییز، تاج ریزی برگ نقره ای نه تنها عمدتا روی تولیدات زراعی بلکه روی تولیدات دام، محیط زیست و تجارت و روابط بین المللی نیز تاثیر منفی دارد. این گونه برای اولین بار از مزارع پنبه استان تهران در سال 1392 گزارش می شود.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1568830 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!