ارزیابی تخریب خاک به روش GLASOD، مطالعه موردی دشت ارومیه

پیام:
چکیده:
تخریب خاک به معنی کاهش کیفیت خاک است که یکی از علل آن می تواند استفاده نامناسب از اراضی به وسیله انسان باشد. کاهش کیفیت خاک ناشی از تخریب فیزیکی، شیمیایی و زیستی است. این تحقیق با هدف شناسایی و ارزیابی کیفیت خاک و اراضی، تعیین انواع تخریب اراضی و برآورد شدت آنها براساس فرم های تکمیل شده اطلاعات میدانی و بالاخره تهیه نقشه های مربوطه در محیط GIS انجام گرفت. نتایج نشان داد خاک های عرب لو و اردشاهی جزء خاکهای شور و جبل کندی نیز جزء خاکهای شور و سدیمی محسوب می شود. بیشترمساحت منطقه تحت تاثیر فرسایش خاک سطحی می باشد.تخریب فیزیکی، شوری زایی و فرسایش مواد مغذی و آلی خاک در مرتبه های بعدی اهمیت قرار دارند. شوری زایی به خصوص در حاشیه دریاچه ارومیه و نیز در برخی قسمت های میانی دشت ارومیه قابل مشاهده است. با توصیه هایی برای بهبود کیفیت فعالیت های کشاورزی سنتی و تبدیل آن به روش های مدرن می توان تاثیر بسزایی در کاهش تخریب اراضی از نوع فرسایش داخلی خاک و شستشوی مواد مغذی و آلی خاک داشت. نوع عملیات مورد نیاز برای اصلاح اراضی براساس نوع، درجه و شدت تخریب که از نقشه های مربوطه قابل دستیابی است، انتخاب شده و می تواند مورد استفاده کارشناسان قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
161 تا 169
لینک کوتاه:
magiran.com/p1569163 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!