شیوع خوددرمانی و عوامل موثر برآن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس(1395)

چکیده:
زمینه و هدف
خوددرمانی با دارو، جزء مهمی از رفتار پزشکی افراد است. با توجه به شیوع رو به افزایش مصرف خودسرانه دارو مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی خوددرمانی و برخی از عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس انجام شد.
روش کار
این مطالعه به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شد. نمونه پژوهش 400 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه شامل شش قسمت ( مشخصات دموگرافیک، منبع اطلاعات زنان درزمینه خوددرمانی (7سوال)، عوامل دخیل در پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو ( 3سوال)، عملکرد زنان در زمینه خوددرمانی (12سوال)، داروهایی که ا فراد به صورت خود سرانه مصرف می نمودند (16سوال) و دیدگاه زنان در خصوص عوامل موثر بر مصرف خودسرانه داروها (14 سوال) بود.
سپس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آزمون های توصیفی وآزمون آماری کای دو نرم افزار spss19 استفاده گردید.
یافته ها
یافته های این پژوهش نشان داد که 5/79%از کل زنان مورد بررسی مصرف خودسرانه دارو داشتند .شایعترین بیماری هایی که سبب خوددرمانی شده بود شامل: سرماخوردگی 171نفر(8/42%)، سردرد162نفر(5/40%)، اختلالات قاعدگی93نفر(2/23%)،کم خونی63نفر(8/15%) بود. شایعترین علل خود درمانی نیز به ترتیب شامل:گرانی حق ویزیت پزشکان 152نفر(38%)، تجربه قبلی از بیماری 144نفر(36%)، مهم تلقی نکردن بیماری (8/35%) ونتیجه قبلی خوددرمانی 125نفر( 2/31%) بود. بیشترین داروهایی که به صورت خود سرانه مصرف شده بودند نیز به ترتیب عبارت بودنداز: مسکن ها155نفر(8/38%)وقرص سرماخوردگی (8/22%).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان دادکه درصد بالایی از زنان مصرف خودسرانه دارو را داشتند. از این رو لازم است برنامه های آموزشی خاصی برای افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد زنان طراحی و اجرا گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1569599 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.