بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به مصرف فست فود ها در سال 1394

چکیده:
سابقه و هدف
در سالهای اخیر مصرف فست فودبه طورچشمگیری دربین جوامع افزایش یافته است که ازدلایل آن می توان به تغییرسبک زندگی اشاره کرد.آگاهی ونگرش مصرف کنندگان بی تردیدازعواملی هستند که میتوانندبرچگونگی مصرف فست فودها توسط افرادتاثیربگذارند.لذا هدف این پژوهش بررسی آگاهی ونگرش دانشجویان نسبت به مصرف فست فودها می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع مقطعی است وشامل دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی می گردد. نمونه ها از کلاس های دانشکده پزشکی به صورت تصادفی انتخاب شدند. حجم نمونه معادل 228نفر برآورد گردید. اطلاعات لازم با استفاده ازیک پرسشنامه محقق ساخته که روایی وپایایی آن تعیین شد و درآبان ماه سال 1394جمع آوری گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده ازآمار توصیفی وآزمون های کای اسکوارو تی تست، مان ویتنی و کروسکال والیس موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت .
یافته ها
یافته های تحقیق نشان داد 50%افرادموردمطالعه زن و 50%مردبودند.درمطالعه انجام شده7/30% دانشجویان اصلا فست فودمصرف نمی کردندو6/52%افرادبین1-2وعده درهفته مصرف فست فودداشتند. میانگین نمره آگاهی دانشجویان22/2 22/8 ومیانگین نمره نگرش دانشجویان64/3 83/22برآورد شد.ارتباط معناداری بین محل سکونت (خوابگاه و غیرخوابگاه)باآگاهی نسبت به مصرف غذاهای آماده مشاهده شد (03/0 p =). میانگین نمره آگاهی درزنان95/1 51/8 و درمردان44/2 09/8برآورد شد.ارتباط معناداری بین جنسیت، با آگاهی نسبت به مصرف غذاهای آماده مشاهده نشد(138/0=p). میانگین نمره نگرش درمردان51/3 10/23 و در زنان31/3 97/22بوده و ارتباط معناداری بین جنسیت با نگرش نسبت به مصرف غذاهای آماده مشاهده نشد(404/0=p).2/48 % دانشجویان در سطح متوسط آگاهی نسبت به فست فود ها و7/19 % درسطح ضعیف و8/29 % در سطح خوب و2/2 %درسطح خیلی ضعیف آگاهی قرار داشتند. 4/68 %دانشجویان نسبت به مصرف فست فود ها نگرش مثبت و 8/1 % نگرش منفی و 8/29 % دانشجویان بی نظر بودند.
نتیجه گیری
با توجه به مصرف بالای فست فود در میان دانشجویان و گرایش بیشتر، بعلاوه باآگاهی کمتردانشجویان پسر نسبت به پیامدهای مصرف فست فودها ،نیاز به برنامه ریزی برای اطلاع رسانی دانشجویان بویژه پسران می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1569605 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.