مقایسه تاثیر «پرستاری اولیه» و «روش موردی» بر کیفیت مراقبت جسمی بیمار

پیام:
چکیده:
مقدمه
اساس حرفه پرستاری بر انجام مراقبت با کیفیت هر چه بیشتر استوار است. روش ارائه خدمات پرستاری که در مدیریت پرستاری مطرح است، می تواند بر کیفیت خدمات موثر باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر «پرستاری اولیه» و «روش موردی» بر کیفیت مراقبت جسمی بیمارانجام گردید.
روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در دو بخش CCU بیمارستان قائم (عج) و دو بخش CCU بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1393 انجام گردید. تعداد 59 بیمار (33 بیمار در گروه «پرستاری اولیه» (Primary Nursing) و 26 بیمار در گروه «روش موردی» (Case Method) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه «کیفیت مراقبت از بیمار» (Quality of Patient Care)QUALPAC بود که روایی محتوا و صوری آن توسط 10 تن از مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. در مرحله اجرا دو روش مراقبت در بخش های CCU اجرا و تاثیر آن بر کیفیت مراقبت از دیدگاه بیماران بررسی شد. داده ها با استفاده نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 تحلیل شدند.
یافته ها
بعد از مداخله میانگین نمره کیفیت مراقبت جسمی، در گروه تقسیم کار «پرستاری اولیه» (5/2±44/4) بصورت معنی داری بیشتر از گروه «روش موردی» (6/5±29/8) بود (001/0 > P).
نتیجه گیری
کیفیت مراقبت جسمی در روش تقسیم کار «پرستاری اولیه» نسبت به «روش موردی» بالاتر است. لذا استفاده از روش تقسیم کار «پرستاری اولیه» پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1569758 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.