تبیین کارکرد مرز در تامین امنیت استان آذربایجان غربی

چکیده:
ایجاد کارکردهای مختلف در مناطق مرزی و به تبع آن استقرار امکانات و خدمات، زمینه بهبود و توسعه متوازن و همه جانبه و کاهش فاصله با مناطق داخلی و درنهایت به شکل گیری امنیت پایدار استان کمک می کند. هدف تحقیق حاضر تبیین کارکردهای مرز (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی- فرهنگی و امنیتی- دفاعی) در تامین امنیت استان آذربایجان غربی است. روش پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی است. جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) بهره گرفته شده است. جامعه آماری 5 شهرستان استان آذربایجان غربی و حجم نمونه 250 پرسشنامه است که به صورت نمونه گیری تصادفی (از طریق مراجعه به منطقه و مشاهدات محلی، مصاحبه و توزیع پرسشنامه بین کارگران، شاغلان بخش های خصوصی، دولتی و مردم محلی) انتخاب شده است. شاخص های موردبررسی کارکردهای مرز شامل: کارکرد اقتصادی، کارکرد اجتماعی- فرهنگی و کارکرد سیاسی در قالب 31 گویه است. ابزار تجزیه وتحلیل داده ها، برای بررسی میزان تاثیرگذاری هریک از کارکردها در تامین امنیت استان از مدل سازی معادلات ساختاری (LISREL) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد ایجاد کارکردهای مختلف اقتصادی در نواحی مرزی استان تاثیرگذارترین عامل در تامین امنیت استان می باشند. هراندازه شاخص های مختلف کارکرد مرز در طرح ها و برنامه های توسعه موردتوجه قرار بگیرد و برنامه ریزی و نظارت درستی و دقیقی در مراحل مختلف اجرای آن ها به کار گرفته شود بیش تر و سهل تر در راستای امنیت پایدار گام برداشته می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1569912 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.