نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت شهروندان در مناطق مرزی موردمطالعه: شهر مرزی سرخس

چکیده:
امنیت از عناصر اساسی حیات شهری انسان هاست و حضور مردم در فضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است. منظور از امنیت آن بخش از اقدامات ایجابی دولت است که در راستای ارتقا و تامین امنیت اجتماعی صورت می گیرد. امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی های اجتماعی در شهرها، نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی شهرها و عوامل موثر بر آن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است. هدف این پژوهش شناسایی نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی شهر سرخس است که به روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی به آن پرداخته است. ابزار گردآوری داده های تحقیق به صورت پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان 15–54 ساله ساکن در شهر سرخس و حجم نمونه 248 نفر می باشد، برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که: بین نقش نیروی انتظامی و احساس امنیت در بعد مالی و جانی و احساس امنیت در فضاهای شهری در بین شهروندان شهر سرخس رابطه معناداری وجود دارد. از آزمون دبلیو کندال برای عدم تفاوت میانگین رتبه ارزیابی شهروندان از نقش نیروی انتظامی نشان می دهد که میانگین ارزیابی شهروندان از نقش نیروی انتظامی در حوزه دقت بیش ترین 18/2 و در حوزه عملکرد با کم ترین 85/1 است. لذا نیروی انتظامی می تواند با تشکیل گروه ها و تشکل های جدید باهم همکاری مردم از این طریق، روحیه همبستگی اجتماعی را بالابرده تا از این طریق بهتر بتواند امنیت اجتماعی را در شهر برقرار کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1569913 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.