رابطه بین گرلین و تراکم استخوان در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار 50-70 ساله

چکیده:
پیش زمینه و هدف
گرلین هورمونی اشتهاآور است که دارای چندین عملکرد می باشد. در سال های اخیر نقش گرلین در تراکم استخوان موردتوجه محققین قرار گرفته است. با توجه به اهمیت تراکم استخوان در سنین بالا و نقش ورزش و فعالیت بدنی در بهبود تراکم استخوان، هدف از تحقیق حاضر بررسی مقدار گرلین و تراکم استخوان و رابطه آن ها در مردان 50 تا 70 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار است.
مواد و روش کار
30 مرد ورزشکار و 30 مرد غیر ورزشکار 50 تا 70 ساله در تحقیق حاضر شرکت کردند. تراکم استخوان ران و مهره های کمر به روش DXA و مقدار گرلین پلاسمایی آن ها به روش الایزا اندازه گیری شد. همچنین از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی داده ها استفاده گردید.
یافته ها
مقدار تراکم استخوان ران، مهره های کمر و T-Score آن ها در گروه ورزشکار به طور معناداری بیشتر از گروه غیر ورزشکار بود (01/0P<). بین گرلین و تراکم استخوان مهره های کمر و ران رابطه معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری
ممکن است که گرلین با متابولیسم استخوان ارتباط داشته باشد، اما شواهد کافی برای ارتباط بین گرلین و تراکم استخوان در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار 50-70 ساله دیده نشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
419 -426
لینک کوتاه:
magiran.com/p1570599 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.