شیوع و عوامل خطر عفونت هپاتیت B در زنان باردار ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

چکیده:
مقدمه
شناسایی شیوع و عوامل خطر عفونت هپاتیت B (HBV) در زنان باردار به عنوان یک منبع اصلی عفونت در برنامه های پیشگیری HBV بسیار مهم است. لذا مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی شیوع و عوامل خطر HBV در زنان باردار ایران انجام شد.
روش کار
مطالعه حاضر بر اساس چک لیست PRISMA برای مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز انجام شد. جهت دستیابی به مستندات فارسی و انگلیسی مرتبط، پایگاه های الکترونیکی Scopus، PubMed، Science Direct، Cochrane، Web of Science (ISI)، Springer، Online Library Wiley،Magiran ، Iranmedex، SID، Medlib، IranDoc و هم چنین موتور جستجوی Google Scholar با استفاده از کلیدواژه های استاندارد شامل: شیوع، هپاتیت، زنان باردار، بارداری، آنتی ژن سطحی هپاتیت B، عوامل خطر، HBsAg و HBeAg بدون محدودیت زمانی تا بهمن ماه 1394 توسط دو پژوهشگران به صورت مستقل جستجو شدند. داده ها با استفاده از مدل اثرات ثابت و نرم افزار STATA (نسخه 1/11) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها
در بررسی 36 مطالعه واجد شرایط با حجم نمونه 64193 زن باردار در ایران،شیوع HBV 2/0% محاسبه شد. کمترین و بیشترین شیوع HBV مرتبط با شمال (1/0%) و شرق (3/0%) ایران بود. شیوع HBV در زنان باردار شهری و روستایی به ترتیب 6/0 و 3/0% برآورد شد. شیوع HBeAg، HBeAb و HBsAb در زنان باردار ایرانی به ترتیب 05/0، 05/0 و 3/44 محاسبه شد. از میان عوامل خطر، بی سوادی، سقط جنین، سابقه تزریق خون و اعتیاد همسر با ابتلاء به HBV از نظر آماری معنی دار بود (05/0>p)، اما این ارتباط با شهرنشینی، شغل، سابقه جراحی و خالکوبی معنی دار نبود (05/0
نتیجه گیری
کمترین شیوع هپاتیت B در ایران، در گروه زنان باردار می باشد و کمتر از جمعیت عمومی ایران است. سابقه تزریق خون، اعتیاد همسر، بی سوادی و سقط جنین با ابتلاء به HBV در زنان باردار ایران در ارتباط است.
زبان:
فارسی
صفحات:
16 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1571162 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.