بررسی رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی؛ و از لحاظ شبوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی هستند که نمونه ای به حجم 120 نفر از آن ها به شیوه تصادفی طبقه ای، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساختار سازمانی و مدیریت دانش بود. روایی پرسشنامه ها، با استناد به نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت. پایایی آن ها با استناد به ضریب آلفای کرونباخ، برای دو پرسشنامه ساختار سازمانی و مدیریت دانش، به ترتیب (89/.) و (86/.) گزارش شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، رگرسیون خطی دو متغیره و مجذور کای استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ساختار سازمانی مکانیکی تاثیر معکوس و معناداری بر مدیریت دانش و ساختار سازمانی دانشی تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش دارد. در ادمه بررسیها مشخص شد که وضعیت مدیریت دانش و ابعاد آن در ادارات ورزش و جوانان آذربایجان غربی بالاتر از حد متوسط است.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1571533 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!