بررسی تاثیر آموزش شش هفته تمرین طرح ملی طناورز (طناب زنی) بر تعادل ایستاء

مطالعه موردی: دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهرستان پیرانشهر
پیام:
چکیده:
هدف
بررسی تاثیر آموزش شش هفته (12جلسه)، طرح ملی طناورز(طناب زنی)، بر توانایی ادراکی-حرکتی تعادل ایستاء دانش آموزان پسر چهارم ابتدایی شهرستان پیرانشهر می باشد.
روش
این پژوهش، از نوع آزمایش-میدانی بود که درآن دانش آموزان دو کلاس از دو مدرسه متفاوت به طور نمونه گیری خوشه ایمرحله اول، یکی درگروه آزمایش(61نفری)، و دیگری در گروه کنترل(64)، انتخاب شدند. برای اندازه گیری تعادل ایستاء از آزمون لک لک استفاده شد. ابتدا از آزمودنیهای دو گروه پیش آزمون گرفته شد، سپس گروه آزمایش به مدت 12جلسه و هرجلسه به مدت 45 دقیقه، به تمرینهای مصوب وزارت آموزش وپرورش بصورت انفرادی،گروهی پرداختند.
یافته ها
مقایسه نتایج تفاوت میانگینهای پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد، که شرکت در تمرینات طناورز موجب می شود که آزمودنیهای گروه تعلیم دیده در مقایسه با گروه کنترل، مهارت تعادل ایستاءی خود را افزایش داده اند. این تفاوت درسطح اطمینان 05/0≤p و 01/0≤pمعنادار بود.
نتیجه گیری
طرح ملی طناورز باعث رشد ادراکی-حرکتی(تعادل ایستاءء)، دانش آموزان شد. پس می توان از طرح ملی طناورز جهت پیشرفت در ورزشهای که نیازمند تعادل ایستاء می باشد، استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1571537 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!