ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده: چگونه فرایند یادگیری و آموزش را در دوره کارشناسی تسهیل کنیم؟

چکیده:
برنامه درسی حمایت شده به عنوان یکی از انواع برنامه های درسی که نقش کلیدی در بهبود کیفیت آموزش و یادگیری ایفاء می کند، تا کنون به صورت جامع در پیشینه برنامه درسی آموزش عالی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر با هدف ارائه چارچوبی مفهومی برای ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده در دوره کارشناسی صورت گرفته است. بر این اساس، از رویکرد پژوهش کیفی توصیفی و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و سی یک مصاحبه از دانشجویان از دانشجویان دوره کارشناسی (12 مورد)، اعضای هیئت علمی ( 17 مورد)، و کارشناسان دفتر برنامه ریزی وزارت علوم (2 مورد) انجام گردد. داده های به دست آمده با استفاده از کد گذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردد. نتایج نشان داد که چارچوب مفهومی ارزشیابی از برنامه درسی حمایت شده از سه مقوله اصلی انتخاب نیروی انسانی؛ محیط آموزشی؛ و برنامه ریزی فرصت های یادگیری غیررسمی و دوازده زیرمقوله انتخاب اساتید با کیفیت، انتخاب دانشجوی با کیفیت، نسبت دانشجو به استاد، فضای فیزیکی آموزش، موقعیت فضای آموزش، امکانات فضای آموزشی، دسترسی سریع به منابع یادگیری، برنامه ریزی دوره های حین آموزش و برنامه ریزی ایجاد گروههای علمی تشکیل شده است. در مجموع، یافته های به دست آمده از این چارچوب مفهومی می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای ارزشیابی از برنامه درسی حمایت شده در رشته های دانشگاهی مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
123
لینک کوتاه:
magiran.com/p1571610 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!