بررسی اثراستفاده از پروبیوتیک بر عملکرد، مورفولوژی، جمعیت میکروبی روده باریک و خصوصیات لاشه کبک

چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی اثر استفاده از پروبیوتیک بر عملکرد، خصوصیات مورفولوژی، فلور میکروبی روده کوچک و خصوصیات لاشه ی کبک، در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از جیره های حاوی سطوح مختلف پروبیوتیک (صفر، 05/0 و 1/0 درصد) در دوره ی اول رشد (60- 35روزگی) و (صفر، 025/0 و 05/0 درصد) در دوره ی دوم رشد (110- 60 روزگی) در سه تیمار با پنج تکرار (هر تکرار 6 قطعه کبک) جمعا 90 قطعه کبک (مخلوط نر و ماده) از سن 35 روزگی به مدت 75 روز با جیره های متوازن در قفس به مورد اجراء گذاشته شد. نتایج نشان داد، در دوره اول (25 روز)، بالاترین و پایین ترین خوراک مصرفی روزانه مربوط به جیره ی حاوی پروبیوتیک 1/0 درصد و گروه شاهد بوده که در مقایسه تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0 P<). همچنین در دوره ی دوم آزمایش (50 روز)، بیشترین و کمترین خوراک مصرفی در جیره شاهد و جیره حاوی پروبیوتیک 025/0 درصد بوده که تفاوت معنی داری بین آنها وجود داشت (05/0 P<). در دوره ی اول آزمایش ، بالاترین و پایین ترین میانگین افزایش وزن زنده کبک ها مربوط به جیره های آزمایشی حاوی پروبیوتیک 1/0 و 05/0 درصد بوده که تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0P<). در دوره ی دوم آزمایش نیز، بالاترین میانگین وزن زنده مربوط به جیره ی حاوی پروبیوتیک 1/0 درصد بوده که در مقایسه با سایر گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0 P<). اما در دوره ی پایانی آزمایش (110 روزگی)، بالاترین میانگین وزن زنده کبک ها مربوط به جیره حاوی پروبیوتیک 1/0 درصد بوده و با سایر گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری داشت (05/0 P<). بالاترین عمق سلول های کریپت روده باریک مربوط به جیره حاوی 05/0 درصد بوده که تفاوت معنی دار بود (05/0P< ). بالاترین شمارش جمعیت لاکتوباسیلوس (ایلئوم) در روده باریک کبک های تغذیه شده با جیره حاوی 1/0 درصد بوده ولی تفاوت معنی دار نبود. به طور کلی نتایج نشان داد در طی دو دوره ی 35 تا 60 روزگی و 61 تا 110 روزگی، پرو بیوتیک بر میکروفلورای دستگاه گوارش کبک تاثیر مثبتی داشته و سبب افزایش خوراک مصرفی ، به همان نسبت سبب افزایش وزن زنده کبک ها در دوره ی پایانی و نیز تاثیر آن بر افزایش عمق پرز (سلول های کریپت) صورت گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1571647 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.