بررسی ارتباط یافته های سونوگرافی با شدت درد و اختلال عملکرد در پلانتار فاشئیت مزمن

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
پلانتار فاشئیت از شایع ترین دلایل درد پاشنه پا است که تشخیص آن معمولا بالینی می باشد. نقش سونوگرافی در پلانتار فاشئیت شامل تشخیص صحیح و زودهنگام، و هم چنین افتراق از سایر علل درد پاشنه پا می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه بر روی 40 بیمار مبتلا به پلانتار فاشئیت انجام گرفت. اطلاعات دموگرافیک و شدت درد به وسیله VAS، میزان عملکرد پا و مچ پا به وسیله آزمون FAAM برای افراد تکمیل گردید. سپس، سونوگرافی ناحیه فاشیای پلانتار انجام گردید.
نتایج
میانگین ضخامت فاشیای پلانتار برابر با 0/42±4/7 میلی متر (4/1 تا 5/8 میلی متر) بود. رابطه معکوس و معنی داری میان شدت درد در طول روز با محدودیت پا در فعالیت روزانه (P= 0/001) و در هنگام ورزش (0/017 P=) وجود دارد. هم چنین، شدت درد صبحگاهی با محدودیت پا در فعالیت روزانه رابطه معکوس و معنی داری دارد (0/008 P=). هیچ گونه رابطه معنی داری میان ضخامت فاشیای پلانتار با دیگر متغیرهای مورد مطالعه یافت نشد، اما در زنان مشخص شد که ضخامت فاشیای پلانتار با BMI رابطه مستقیم و معنی داری دارد (0/002 P=).
نتیجه گیری
ضخامت فاشیای پلانتار با BMI رابطه مستقیم و معنی داری دارد. بنابراین، کاهش وزن در بیماران به خصوص زنان سبب کاهش ضخامت و علائم می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
228 -235
لینک کوتاه:
magiran.com/p1572040 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!