بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی در راستای پایداری و توسعه جوامع محلی در مناطق نمونه گردشگری

پیام:
چکیده:
گردشگری در مناطق روستایی و دور افتاده اهمیت ویژه ای پیدا کرده است و ابزاری برای رفاه جوامع محلی تلقی می شود. این نوع گردشگری اگر در راستای پایداری عمومی روستاها باشد می تواند باعث توسعه این مناطق شود. بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی با در نظر گرفتن پایداری عمومی این مناطق و در راستای توسعه جوامع محلی است. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در هر یک از این روستاها دو نوع پرسشنامه بین مردم محلی و گردشگران توزیع شد. برای به-دست آوردن حجم نمونه مردم محلی و گردشگران از فرمول کوکران استفاده شده است. انتخاب نمونه از مردم محلی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و انتخاب گردشگران با روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است. روایی و پایایی ابزار سنجش (پرسشنامه) با استفاده از تحلیل عامل تاییدی و آلفای کرونباخ بدست آمده است. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری موسوم به تحلیل مسیر، آزمون همبستگی پیرسون و تی تک نمونه ای تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که جاذبه های گردشگری، نحوه ی برخورد مردم محلی، وضعیت پایداری و زیرساخت های گردشگری به ترتیب بیشترین ضریب تاثیر را در توسعه گردشگری روستایی در منطقه قلات دارند. میانگین سطح پایداری محیطی و زیرساخت های گردشگری از سطح متوسط پایین تر ولی میانگین متغیرهای جاذبه ها، برخورد مردم محلی، پایداری اقتصادی و اجتماعی بالاتر از سطح متوسط است. بین پایداری زیست محیطی و روند توسعه گردشگری روستایی در منطقه قلات رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
225
لینک کوتاه:
magiran.com/p1573130 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.