تحلیل آماری زمان خرابی دندان پیش آسیاب به روش آزمون نیکویی برازش داده های سانسور شده فاصله ای

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
زمان خرابی دندان دایمی از نوع سانسور شده فاصله ای می باشد، زیرا زمان دقیق پوسیدگی دندان مشخص نبوده و تنها می دانیم که پوسیدگی در فاصله بین دو ویزیت متوالی رخ داده است. آزمون های نیکویی برازش معدودی برای داده های سانسور شده فاصله ای در دسترس می باشد. در این مقاله، یک روش جدید را برای انجام آزمون نیکویی برازش داده های سانسور شده فاصله ای مربوط به زمان خرابی اولین دندان دایمی پیش آسیاب (دندان شماره 6) به کار خواهیم برد.
مواد و روش ها
دو روش انجام آزمون نیکویی برازش داده های سانسور شده فاصله ای بر اساس تولید اعداد تصادفی از هر داده فاصله ای و سپس میانگین گیری از آماره آزمون و یا میانگین گیری از مقادیر p برای داده های زمان خرابی اولین دندان دایمی پیش آسیاب به کار گرفته شده است.
یافته ها
میانگین سن خرابی اولین دندان دایمی پیش آسیاب در 95 ماهگی به دست آمد. مقدار p آزمون نیکویی برازش مدل های وایبل، لگ نرمال و گاما به دو روش پیشنهادی به دست آمده است.
نتیجه گیری
با مقایسه مقادیر p، مدل لگ نرمال به عنوان مناسب ترین مدل برای برازش زمان خرابی اولین دندان دائمی پیش آسیاب معرفی شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1573255 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.