عوامل موثر در احساس آرامش در فضاهای سبز و تفریحی در شهر کاشان

پیام:
چکیده:
اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری تا آن حد است که به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع مطرح بوده و در عین حال معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب می شوند. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر در احساس آرامش در فضاهای سبز و تفریحی در شهر کاشان پرداخته است. نوع تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و به دو صورت اسنادی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه ساکنان شهر کاشان شامل تعداد 275325 نفر تشکیل می دهند که از این میان و به وسیله فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه برابر با 300 نفر به دست آمد. بدین منظور، پرسشنامه بررسی عوامل موثر در احساس آرامش در فضاهای سبز و تفریحی در شهر کاشان تهیه و به روش های آماری مرسوم استاندارد گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. 20 شاخص اولیه به 4 عامل شامل مکان های راحت برای لذت بردن، تجربه های متنوع، امنیت و حس مکان تقلیل یافته است. مقایسه میانگین ها نشان می دهد که بالاترین میانگین رضایت مندی، مربوط به متغیر مکان های راحت برای لذت بردن (617/3) می باشد و کم ترین میانگین مربوط به متغیر حس مکان (602/2) می باشد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان دهنده وجود رابطه بین میزان مراجعه به فضاهای سبز و تفریحی و میزان احساس آرامش پاسخگویان می باشد. نتایج آزمون تحلیل عاملی نیز نشان می دهد عامل مکان های راحت برای لذت بردن با مقدار ویژه 61/3 بیش ترین تاثیر را در بین متغیرهای مورد بررسی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -153
لینک کوتاه:
magiran.com/p1574478 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.