ارزیابی تطبیقی مقادیر بارندگی برآورد شده TRMM و بارش ثبت شده ایستگاه های زمینی در حوضه دریاچه ارومیه

پیام:
چکیده:
بارندگی با تغییرات زمانی و مکانی زیاد، در چرخه هیدرولوژی نقش اصلی را ایفا کرده و عامل مهمی در مطالعات کشاورزی، منابع آب و اکوسیستم می باشد. بنابراین، اندازه گیری و برآورد دقیق مقدار آن اهمیت زیادی دارد. امروزه در سنجش از دور ماهواره ای روش های متعددی در زمینه برآورد مقادیر بارندگی مطرح شده است. هدف این تحقیق، ارزیابی تطبیقی مقادیر بارندگی شش ساعته ماهواره TRMM و بارش مشاهده شده ایستگاه های زمینی در حوضه دریاچه ارومیه می باشد. برای بررسی صحت عمکرد ماهواره TRMM در برآورد بارش، از شاخص های عملکرد خطا (bias)، احتمال تشخیص[1] (POD)، نسبت اخطار اشتباه[2] (FAR)، نسبت تشخیص درست[3] (PC) و نمره مهارت هیک[4] (HSS) استفاده گردید که میانگین این شاخص ها در کل حوضه به ترتیب 60/0، 52/0، 13/0، 68/0 و 39/0 به دست آمد. اعتبارسنجی داده های بارش TRMMبا استفاده از معیارهای آماری میانگین خطا (ME)، میانگین خطای مطلق (MAE) و جذر میانگین توان دوم خطا (RMSE) صورت گرفت که به ترتیب برابر 34/1-، 70/1 و 85/2 میلی متر می باشند. کالیبراسیون (واسنجی) برآوردهای ماهواره TRMM نیز با استفاده از داده های ایستگاه های زمینی و رگرسیون خطی صورت گرفت و ضریب همبستگی آن 69/0 به دست آمد که نشان دهنده انطباق نسبی داده های بارش TRMM با مقادیر زمینی می باشد.
[1]- Probability Of Detection
[2]- False Alarm Ratio
[3]- Percentage of Corrects
[4]- Heidke''s Skill Score
زبان:
فارسی
صفحات:
195 -217
لینک کوتاه:
magiran.com/p1574482 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.