ارزیابی مدل های پارامتری با برآورد خطای پیش بینی به روش اعتبار متقاطع در بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ

چکیده:
زمینه و هدف
مطالعات متعددی مبنی بر استفاده از میدان های الکترومغناطیس در فرکانس های پایین جهت مطالعه بر کاهش اضطراب گزارش گردیده است مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات میدان های الکترومغناطیس در فرکانس های پایین با استفاده از هیستامین در موش سوری در دستور کار قرار گرفت.
روش کار
32 راس موش سوری از نژاد آلبینو با میانگین وزنی 30 گرم به 4دسته 8 تایی تقسیم شدند و هیستامین با دوز پنج میلی گرم/کیلوگرم در پریتوان آنها تجویز گردید. 3 گروه قبل از دریافت دارو به مدت 10 دقیقه در دستگاه مولد میدان مغناطیسی در شدت ثابت 250 میکرو تسلا در فرکانس های، 25و50 و 75 هرتز قرار گرفتند وبعد از5 دقیقه رفتار اضطرابی در موش های سوری تحت آزمایش بررسی و با گروه کنترل مقایسه گردید.
یافته ها
آنالیز آماری نشان داد میدان مغناطیسی در فرکانس 75 هرتز سبب می شود مدت اقامت در بازوهای باز ماز صلیبی OAT (Open Arm Times) در 5 دقیقه به طور معنی دار افزایش یابد (001/0 p<). همچنین میدان ها مغناطیسی در فرکانس 50 و75 هرتز سبب افزایش معنی دار OAE Entries Open Arm)) یعنی تعداد ورود به بازوهای بازگردید یابد (05/0 p<).
نتیجه گیری
یافته ها نشان می دهد میدان الکترومغناطیس در کاهش اضطراب القاء شده با هیستامین موثر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
126 -131
لینک کوتاه:
magiran.com/p1574489 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!