بررسی تاثیر آموزش تئاتر بر یادگیری مهارت های زندگی در دوره نوجوانی در بوشهر

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی تاثیرآموزش تئاتر بر یادگیری مهارت های زندگی در دوره نوجوانی در شهر بوشهر می پردازد.روش تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش، آزمایشی یاتجربی بوده است. نمونه پژوهش 40 نفراز نوجوانانی بود که جهت یادگیری تئاتر به مجتمع فرهنگی هنری بوشهر مراجعه کرده بودند انتخاب شدند (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل). در مرحله بعدی پیش آزمون از دو گروه با استفاده از آزمون مهارت های زندگی سوران گرفته شد. سپس گروه آزمایش به مدت هشت جلسه گروهی تحت آموزش تئاتر قرار گرفتند و در پایان مجددا پس آزمون بر روی دو گروه انجام گرفت. ضمنا در پایان آموزش، پرسش نامه نگرش سنج محقق ساخته در مورد نظر هردو گروه نسبت به یادگیری تئاتر نیز اجرا گردید.
یافته های تحقیق نشان داد: تحلیل و مقایسه اطلاعات به دست آمده از تفاضل پیش آزمون-پس آزمون، آموزش تئاتر، مهارت های زندگی در نوجوانان را افزایش می دهد. همچنین در تحلیل زیر مقیاس های آزمون مهارت های زندگی سوران نتایج این تحقیق نشان داد که آموزش تئاتر بر مهارت های خودآگاهی، همدلی و ارتباط موثر، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، حل مسئله و روابط بین فردی معنی دار نبود. اما براساس نتایج تحقیق فوق آموزش تئاتر در افزایش مهارت های تصمیم گیری، مسئولیت پذیری اجتماعی، عزت نفس، مدیریت بر هیجان و کنترل استرس اثربخش بوده و باعث افزایش مهارت های فوق می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
109
لینک کوتاه:
magiran.com/p1575757 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.