التناوب ظاهره اسلوبیه فی القرآن الکریم (دراسه فی سوره «الاعراف» نموذجا)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امتازالقرآنالکریمباسلوبهالذییختص به عن سائر النصوص الدینیه فنری فیه ان لکل حرف وکلمه وجمله دلالات جدیده، لانهیعطیللکلمه مالا تعطیهکلمهاخری. کثیرا ما نری ان القرآن الکریم یستخدم التقنیات المنزاحه عن المعیار اللغوی ومن اهم هذه التقنیات المنزاحه "التناوب" الذی یکمن هدفه الرئیسی فی تولیدمعان مبتکره بالعدولعنالنظاماللغویاو عنالاصل وهو یعنی إحلال کلمه او جمله محل غیرها مما یناظرها فتودی معناها.
قد اصبح مفهوم "التناوب" ظاهره اسلوبیه فی القرآن الکریم بسبب تواترها فی الآیات الکریمه واستعان القرآن الکریم بهذه التقنیه لیحقق الغایتین معا، ای: الجانب الدلالی وهو التوسع فی المعانی والتنوع الاسلوبی وهذا ابرز سمه اسلوبیه اختص بها القرآن. إذن، قمنا بدراسه هذا المفهوم فی سوره "الاعراف" المبارکه علیالمنهجالوصفیالتطبیقی، وقددرسنا حقیقی هانماطمنالتناوب فی الفعل (التضمین النحوی) والاسم والصیغ والجمله، حیث تبین لنا انالتناوب الفعلی او التضمینقد شمل مساحه اکثر بالنسبه إلی الانماط الثلاثه الاخری وقد ظهر ان هناک صله ما بین الکلمتین المنوب عنها والنائبه وقد بنی اکثر العلاقات علی اساس الترادف واللزوم. کذلک  تبین لنا ان السیاق لغویا کان ام مقامیا رکن من الارکان الرئیسه لکشف التناوب والمعانی الثانویه التی تکمن فی الکلمه او الجمله المنتقاه.
زبان:
عربی
صفحات:
77 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1577141 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!