بررسی کارکرد فضاهای عمومی شهری و نقش آن در توسعه پایدار اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بوکان)

چکیده:
امروزه فضاهای عمومی می توانند شکل دهنده تعاملات و مناسبات اجتماعی باشند و زمینه دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی در شهرها را فراهم کنند. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که کارکرد فضاهای عمومی شهری با توجه به ابعاد و شاخص های آن چگونه است؟ و تاثیرگذاری آن بر فرایند توسعه پایدار اجتماعی در شهر بوکان به چه صورت است؟ پژوهش از نوع پژوهش های شناختی است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. داده ها به روش مطالعات پیمایشی(پرسشنامه) جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش، جمعیت شهر بوکان و نمونه آماری آن 400 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. برای تحلیل داده های پژوهش از آمارهای توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی جزیی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ارزیابی متغیرهای فضاهای عمومی شهری 69% و توسعه پایدار اجتماعی 8/57%، دارای کارکرد متوسطی اند. رابطه بین متغیر عملکرد فضاهای عمومی با توسعه پایدار اجتماعی در سطح اطمینان 95 % معنادار و شدت همبستگی ضعیف است؛ بنابراین ایجاد و تقویت کارکرد فضاهای عمومی در شهر بوکان می تواند به ایجاد فرصت های مشارکت در فعالیت های اجتماعی منجر شود و زمینه توسعه پایدار اجتماعی را فراهم کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1577717 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.