بررسی مقایسه ای شایستگی اجتماعی و نشانگان اضطرابی در دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه

پیام:
چکیده:
مقدمه
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه شایستگی اجتماعی و نشانگان اضطرابی در دانش آموزان یکزبانه و دوزبانه انجام گرفت.
روش
برای انجام این پژوهش 160 دانش آموز در سال تحصیلی 94-1393، شامل 80 دانش آموز یک زبانه و 80 دانش آموز دوزبانه، به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله-ای از بین دبستان های استان کرمانشاه، انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی و علی- مقایسه ای بود و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شایستگی اجتماعی فلنر و همکاران و مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (SCAS) استفاده شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تجزیه وتحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) انجام گرفت.
یافته ها
یافته ها نشان داد که بین میانگین نمرات شایستگی اجتماعی و بعد مهارت های رفتاری در گروه دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه تفاوت معنی داری وجود ندارد (001/0=ἡ، 05/0˃P). اما دانش آموزان یک زبانه به طور معناداری از میانگین مهارت های شناختی بالاتر و میانگین انگیزش و انتظارات پایین تری نسبت به دانش آموزان دوزبانه برخوردارند (05/0˂P). همچنین بین میانگین همه نمرات نشانگان اضطرابی از جمله نشانگان اضطراب کلی، اضطراب عمومی، اضطراب وسواس، اضطراب اجتماعی، اضطراب آسیب فیزیکی، اضطراب جدایی و اضطراب هراس در گروه دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارتی دانش آموزان یک زبانه از میانگین نشانگان اضطرابی کمتری نسبت به دانش آموزان دوزبانه برخوردارند.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های پژوهش، به نظر میرسد که دانش آموزان دوزبانه نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولین هستند. لذا در مناطقی که دانش آموزان دوزبانه وجود دارند، باید معلمین، مدیران و مسئولین امر آموزش وپرورش نسبت به زبان مادری این دانش آموزان اطلاعات و آموزش های کافی ببینند.
زبان:
فارسی
صفحه:
43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1578172 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.