تحلیل رگرسیون هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان شرکت کننده درمسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان ورزشکار است.روش تحقیق همبستگی بوده و جامعه آماری دانشجویان شرکت کننده در المپیاد ورزشی، حدود 1400 نفر بودند. نمونه آماری طبق جدول مورگان 302 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ(2009) و اعتیاد به اینترنت یانگ(1996) که روایی و پایایی هر دو به تایید رسیده بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده وچند متغیره) در سطح معنی داری05/0 و از نرم افزار spss 19 استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش معنوی و میزان اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری و منفی وجود دارد. نتیجه آزمون رگرسیون ساده نشان داد،3/27 درصد ازتغییرات مربوط به هوش معنوی، میزان اعتیاد به اینترنت را در بین جوانان پیش بینی می کند. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه همزمان نشان داد که 8/99 درصد از کل تغییرات میزان اعتیاد به اینترنت در بین جوانان به 4 مولفه هوش معنوی وابسته است. با توجه به میزان روز افزون اعتیاد به اینترنت و اهمیت هوش معنوی بنابراین لازم است مسئولین و متخصصان نگاه ویژه ای به این مقوله داشته باشند
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1578174 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!