ارتباط سبک رهبری اصیل با اعتماد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط سبک رهبری اصیل با اعتماد سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان بوده است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان در سال94-1393 (145نفر) بود. نمونه آماری براساس جدول مورگان ( 120نفر)، به صورت تصادفی ساده تعیین شده است. ابزار اندازه گیری داده ها دو پرسش نامه استاندارد رهبری اصیل اولیو(2007)، و اعتماد سازمانی کامینگز (1996)بود، روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه مورد تایید قرارگرفت و پایایی آنها از طریق مطالعه مقدماتی به تعداد (30 نفر از آزمودنی ها) مورد بررسی قرار گرفت که ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0و 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و گام به گام)، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین رهبری اصیل و اعتماد سازمانی ارتباط 59/0 وجود دارد، همچنین نتیجه رگرسیون گام به گام نشان داد رهبری اصیل 37/0 از تغییرات اعتماد سازمانی را پیش بینی و تبیین می کند. رهبران اصیل از طریق تبادلات اجتماعی مثبت با پیروانشان ممکن است باعث شوند کارکنان با علاقه و شور بیشتری کار کنند و احساسات مثبت بیشتری را نیز تجربه کنند. رهبران اصیل به وسیله خودآگاه بودن، رو راست بودن با کارکنان، تصمیم گرفتن براساس استاندارهای اخلاقی درونی شده و قادر بودن به تحلیل واقع گرایانه، اعتماد و احترام کارکنان را بالا می برند.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1578176 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!