مقایسه قابلیت ریزازدیادی جنسی و غیرجنسی برای کاهش دوره نونهالی ارکیده فالانوپسیس

چکیده:
ارکیده ها یکی از مهم ترین و معروف ترین گیاهان عمومی و موردپسند مردم جهان هستند که در میان آن ها جنس فالانوپسیس بیشترین میزان تولید و فروش را دارد. از مهم ترین چالش های ارکیده ها دشواری افزونش آن هاست. به همین منظور آزمایشی برای افزایش و آسانگری افزونش این گیاه طراحی شد. در آغاز برای تولید کپسول بذر، گل های فالانوپسیس در طی ماه های مختلف سال به صورت دستی گرده افشانی شد و در مرحله بعد برای مقایسه میانگین درصد جوانه زنی بذرها از سه محیط کشت 1/2 MS، Vacin-Went و Chen استفاده شد و بهترین عملکرد (37/83درصد جوانه زنی) با استفاده از محیط Chen به دست آمد. در مرحله بعد شاخه زایی با استفاده از ریز نمونه گره های روی ساقه گل بررسی شد. بهترین نتیجه با تولید 3/15 گیاهچه به ازای هر گره در محیط MS محتوای 40/4 میلی گرم در لیتر BA و 1 میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد. برگ های گیاهچه های به دست آمده از کشت گره برای تولید گیاهچه در محیط Chen و غلظت های مختلف TDZ، BA و NAA کشت شدند و بهترین نتیجه (26/58 پداژه نما (پروتوکورم) به ازای هر ریز نمونه) در تیمار محتوای 3 میلی گرم در لیتر TDZ به دست آمد. در مرحله سازگاری، گیاهان به گلخانه منتقل و در دو بستر متفاوت کشت شدند و هریک از گیاهچه های به دست آمده از بذر، گره و برگ بیشترین زنده مانی را در محیط حاوی کوکوپیت + زغال+ پوکه های صنعتی+ خرده های یونولیت (به نسبت1:1:2:4) نشان دادند. همچنین کوتاه ترین دوره زمانی از آغاز سازگاری تا گلدهی گیاهچه ها به مدت شانزده ماه و متعلق به گیاهان ناشی از کشت گره های ساقه گل بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
221 -232
لینک کوتاه:
magiran.com/p1578603 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.