مطالعه سه گانه سینتیکی واکنش تجزیه شدن حرارتی ماده منفجره اکفل به روش آنالیز حرارتی دیفرانسیلی غیر همدما

پیام:
چکیده:
یک از ویژگی های ترکیبات آلی جامد و بخصوص مواد منفجره آلی، رفتار حرارتی و سینتیک تجزیه حرارتی آنها می باشد. نتیجه مطالعه سینتیک واکنش های حالت جامد از جمله واکنش تجزیه شدن حرارتی، دست یابی به انرژی فعالسازی، ثابت آرنیوس و مدل واکنش حالت جامد می باشد. این اطلاعات به سه گانه سینتیکی معروف می باشند. در کار حاضر، روش آنالیز حرارتی دیفرانسیلی (DTA) غیر همدما، جهت بررسی سه گانه سینتیکی تجزیه حرارتی ماده منفجره اکفل استفاده شد. ماده منفجره اکفول شامل 5% واکس و 95% HMX می باشد. ترموگرام اکفول در نرخ های حرارت دهی 2، 4، 6 و 8 درجه سانتیگراد بر دقیقه در اتمسفر آرگون به دست آمد. روش های مستقل از مدل هم تبدیلKissinger-Akahira-Sunose (KAS) و Ozawa-Flynn-Wall (OFW) نیز برای یافتن انرژی فعالسازی مورد استفاده قرار گرفتند. مقدار میانگین انرژی فعالسازی در محدوده 9/0-1/0 = &alpha توسط روش هایKAS و OFW به ترتیب برابر با kJ/mol 22/25 ± 17/214 و kJ/mol 64/4 ± 45/233 به دست آمد. سه گانه سینتیکی شامل انرژی فعالسازی Ea))، فاکتور فرکانس (A) و مدل واکنش (توابع f(&alpha) و g(&alpha)) با استفاده از روش های وابسته به مدل نیز به دست آمدند. نتایج، یک واکنش تخریب گرمایی با مکانیسمی از نوع مدل A3 با توابع انتگرالی [-ln(1-a)]1/3 و دیفرانسیلی 3(1-a)[-ln(1-a)]2/3 ، انرژی فعالسازی kJ/mol 241-226 و logA برابر با 1/s 8/15- 5/13 برثانیه در نرخ های حرارت دهی مختلف را نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1579156 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!