مادران و استرسورهای بخش مراقبت ویژه نوزادان

پیام:
چکیده:
اهداف
یکی از منابع بالقوه استرس زا در زندگی، تولد نوزادی است که باید تحت مراقبت در بخش مراقبت ویژه نوزادان قرار بگیرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین منابع استرس زا در مادرانی که دارای نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان بودند انجام شد.
ابزار و
روش ها
در این پژوهش توصیفی کلیه مادران (110 نفر) نوزادان بستری در بخش NICU بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 1390 با استفاده از روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزارهای پژوهش شامل فرم اطلاعات خانوادگی و پرسش نامه استرس والدین مایلز و فونک بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و با توجه به غیرنرمال بودن داده ها، با استفاده از آزمون های تحلیلی همبستگی اسپیرمن و کروسکال- والیس انجام شد.
یافته ها
بین عواملی مانند سطح تحصیلات، نوع زایمان، شغل مادر، محل سکونت با استرسورهای مادران ارتباط معنی داری مشاهده نشد (05/0p>). استرسور محیطی با وزن نوزاد هنگام تولد (213/0-=r؛ 025/0=p)، سن مادر (203/0-=r؛ 034/0=p) و درآمد (292/0-=r؛ 002/0=p) همبستگی معکوس معنی دار داشت. استرسور ظاهری تنها با وزن نوزاد هنگام تولد همبستگی معنی دار داشت (256/0-=r؛ 007/0=p). استرسور ارتباطی با هیچکدام از شاخص های دموگرافیک همبستگی معنی داری نداشت. بین وضعیت منزل مسکونی با استرسورهای محیطی (031/0=p)، ظاهری (008/0=p) و ارتباطی (0001/0=p) ارتباط معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری
مادران تجربه خود از بخش مراقبت ویژه نوزادان را استرس زا توصیف می کنند و استرس زاهای محیطی بیشترین تاثیر را بر این تجربه دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1579438 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.