اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر افسردگی و بهزیستی روان شناختی نوجوانان دختر

پیام:
چکیده:
اهداف
با توجه به اهمیت روان شناسی مثبت نگر و مهارت های کارآمد مقابله ای بر سلامت روان افراد به خصوص نوجوانان، هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر افسردگی و بهزیستی- روانشناختی دانش آموزان نوجوان دختر بود.
مواد و روش ها
این پژوهش نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل در کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان در سال تحصیلی 94-1393 شهرستان (320 نفر) انجام شد و 65 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش نامه افسردگی بک و مقیاس بهزیستی- روانشناختی ریف (فرم بلند) برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. گروه آزمون تحت برنامه آموزش مهارت های مقابله ای قرار گرفتند. داده های به دست آمده با آماره های توصیفی و آزمون T مستقل در نرم افزار SPSS 18 تحلیل شدند.
یافته ها
متغیر «پذیرش خود» در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آموزش دارای بالاترین مقدار بود (جدول 1). مقایسه میانگین نمرات بهزیستی- روانشناختی قبل از مداخله بین گروه کنترل (41/31±02/63) و آزمون (23/33±02/63) اختلاف معنی داری نداشت (078/0=p) ولی این اختلاف بعد از مداخله بین دو گروه کنترل (14/25±76/64) و آزمون (59/25±54/59) معنی دار بود (001/0=p). آموزش مهارت های مقابله ای موجب اختلاف معنی دار بین نمرات پس آزمون دو گروه کنترل و آزمون در ارتباط مثبت با دیگران (07/2=t؛ 041/0=p)، خودمختاری (51/2=t؛ 013/0=p)، رشد شخصی (61/2=t؛ 01/0=p)، پذیرش خود (05/2=t؛ 042/0=p)) و نمره کل افسردگی (31/24=t؛ 001/0=p) شد.
نتیجه گیری
آموزش مهارت های مقابله ای می تواند تاثیر مثبتی بر نمره افسردگی و نمرات بهزیستی- روانشناختی در دانش آموزان دختر نوجوان داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p1579465 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.