اهداف تردد خودروهای شخصی در محیط شهری؛ بازنگری در مدیریت ترافیک به منظور ارتقای سلامت عمومی

پیام:
چکیده:
اهداف
از جمله پیامدهای غیرقابل اجتناب ترافیک افزایش استرس، بروز رفتارهای پرخاشگرانه از سوی افراد به ویژه رانندگان و افزایش آلودگی هواست. هدف اصلی این مطالعه تعیین و تحلیل اهداف سفرهای درون شهری با سواری شخصی و تعیین میزان سفرهای غیرضروری با خودروهای شخصی بود.
مواد و روش ها
این پژوهش تحلیلی- مقطعی در جامعه خودروهای شخصی در حال تردد در سطح شهر گناباد در سال 1394 انجام شد. 5 نقطه شهر به عنوان محل های نمونه برداری انتخاب شدند. 400 نفر به روش تصادفی در دسترس وارد مطالعه شدند. از چک لیست محقق ساخته شامل مشخصات جمعیت شناختی و چند سئوال کوتاه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS 19 شده و با استفاده از آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها
بین متغیر هدف سفر با متغیرهای بازه زمانی (0001/0=p) و جنسیت راننده (038/0=p) رابطه آماری معنی داری وجود داشت (05/0p<). متغیر تعداد سرنشین خودروهای شخصی با جنسیت راننده (039/0=p) و هدف سفر (0001/0=p) ارتباط آماری معنی داری داشت. ارتباط معنی داری بین متغیر تعداد سرنشین خودور با متغیرهای بازه زمانی (416/0=p)، رده سنی (319/0=p)، شغل (27/0=p)، سطح تحصیلات (537/0=p)، وضع تاهل راننده (831/0=p) و درآمد خانوار (882/0=p) مشاهده نشد.
نتیجه گیری
زنان بیش از مردان برای انجام اهداف غیرکاری از خودروی شخصی و به صورت تک سرنشین استفاده می کنند و اغلب سفرهای کاری با خودروی شخصی تک سرنشین و غالب سفرهای غیرکاری با خودروی شخصی با بیش از یک سرنشین انجام می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p1579472 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.