بیان miR-125a-3p و miR-125a-5p در بیماران مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو

چکیده:
سابقه و هدف
تغییر بیان میکرو RNA می تواند باعث شروع و پیشرفت سرطان شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی میزان بیان miR-125a و ارتباط آن با JAK2 allele burden و یافته های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو شامل پلی سیتمی ورا (PV) و ترومبوسیتمی اساسی(ET) بود.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع تجربی بود. در مجموع 40 بیمار مبتلا به PV و ET در زمان تشخیص مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 10 نفر از افراد سالم نیز به عنوان کنترل وارد مطالعه شدند. میزان JAK2 V617F allele burdens و نیز سطح بیان miR‐125a-5p و miR-125a-3p در لکوسیت های خون محیطی بیماران با روش quantitative real-time polymerase chain reaction بررسی شد. داده های مربوط به بیماران وارد 16 SPSS شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری به روش من ویتنی قرار گرفت. برای بررسی ارتباط بین داده ها نیز از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
یافته ها
سطح بیان miR-125a-5p در هر دو گروه PV و ET افزایش داشت(003/0 p= ، 002/0 p=). در گروه PV ، ارتباط بین miR-125a-5p و شمارش پلاکت معنادار بود(531/0 r= ، 01/0 p=). درصد کمی موتاسیون JAK2 در پلی سیتمی ورا (29/18% ± 37/62%) 66% و در ترومبوسیتمی اساسی(95/13% ± 4/43%) 40% دیده شد (007/0 p=).
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که غیر از موتاسیون JAK2 ، تغییر بیان میکرو RNA ها نظیر miR-125a نیز در بیماران MPN وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
215 تا 223
لینک کوتاه:
magiran.com/p1580341 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!