بررسی اثرات دگرآسیبی علف هرز سوروف (.Echinochola cruss- galli L) بر روی برخی صفات تشریحی برنج (Oryza sativa L.) رقم زراعی طارم محلی در مراحل گلدهی و رسیدن دانه

چکیده:
برنج (Oryza sativa L.)و سوروف (Echinochola cruss- galli L.) گیاهانی یکساله و متعلق به تیره غلات می باشند. سوروف یکی از مهم ترین علف های هرز شالیزار های برنج در ایران و جهان است. در این مطالعه اثرات دگرآسیبی سوروف بر صفات تشریحی گیاه برنج طارم محلی در مراحل گلدهی و رسیدن دانه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشی با استفاده از عصاره های آبی 50 و 100% ریشه و اندام هوایی گیاه سوروف به منظور بررسی اثر آن ها بر روی صفات تشریحی برنج طراحی شد. نتایج نشان داد در برنج های تیمار شده با عصاره های آبی 100% ریشه سوروف در مرحله گلدهی و رسیدن دانه، تعداد و اندازه دانه های سیلیسی در سلول های روپوست پشتی برگ و روپوست ساقه و تعداد و اندازه دستجات روزنه ای برگ افزایش یافتند. در برش عرضی ساقه تعداد و اندازه برآمدگی های ناشی از دانه های سیلیسی در سطح ساقه و نیز اندازه دستجات آوندی افزایش نشان داد. در برنج های تیمار دیده با عصاره های آبی ریشه سوروف با افزایش سیلیس در برگ و ساقه گیاه برنج، طول ساقه، مقدار محصول، مقاومت در مقابل کرم ساقه خوار و استحکام ساقه در مقابل ورس (خوابیدگی ناشی از باد و باران) افزایش یافتند. نتایج نشان داد که عصاره های آبی ریشه سوروف بر تعداد و اندازه دانه های سیلیسی و بر آمدگی های ناشی از آن ها در برگ و ساقه اثر مثبت داشت و باعث افزایش مقاومت و استحکام ساقه ها شد که به افزایش برداشت محصول برنج منجر شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
695 -711
لینک کوتاه:
magiran.com/p1581443 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!