تاثیر جاسمونیک اسید بر کاهش القاء تنش اکسیداتیو در گیاه تره تیزک(Lepidium sativum) تحت تنش مس

چکیده:
متیل جاسمونات یک هورمون گیاهی است که به طور وسیع در گیاهان انتشار یافته و نقش مهمی در فعالیت فیزیولوژیکی در گیاهان ایفا می کند. مس عنصری ضروری برای گیاه می باشد. مقدار زیاد آن باعث ایجاد سمیت در گیاه از طریق ایجاد گونه های فعال اکسیژن می شود. در این تحقیق اثر احتمالی تیمارهای مختلف متیل جاسمونات بر کاهش تنش اکسیداتیو در گیاه شاهی(Lepidium sativum)، تحت سطوح مختلف تنش مس(50، 100 و 200 میکرومولار (CuSo4، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، پراکسیداسیون لیپیدها، میزان پروتئین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تنش مس به تنهایی باعث افزایش میزان مالون دآلدئید، پراکسید هیدروژن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان کاتالاز((CAT، آسکوربات پراکسیداز((APX و گایاکول-پراکسیداز((GPX گردید. اما تیمارهای5 و10 میکرومولار متیل جاسمونات سبب بهبود پارامترهای مذکور تحت تنش مس گردید، که نشان دهنده کاهش خسارت اکسیداتیو و تاثیر متیل جاسمونات در افزایش تحمل گیاه شاهی در شرایط تنش مس می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
684 -694
لینک کوتاه:
magiran.com/p1581445 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!