شیوع سقوط و همراهی آن با سطح سرمی ویتامینD در سالمندان شهر امیرکلا

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
کمبود ویتامین D با کاهش قدرت عضلات، محدودیت عملکردی و ناتوانی ارتباط دارد و می تواند موجب سقوط در سالمندان شود. این مطالعه با هدف تعیین شیوع سقوط و همراهی آن با سطح سرمی ویتامینD در سالمندان شهر امیرکلا انجام شده است.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی، قسمتی از طرح جامع بررسی وضعیت سلامت سالمندان شهر امیرکلا می باشد. فراوانی سقوط در طی دو مرحله بررسی شد. در مرحله اول در خصوص وقوع سقوط در طی 12 ماه گذشته پرسش گردید و مرحله دوم در طی 6 ماه پیگیری سالمندان انجام گرفت. جهت سنجش ویتامین D، سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین در نمونه خون صبحگاهی سالمندان اندازه گیری گردید.
یافته ها
1616 فرد سالمند وارد مطالعه شدند. میانگین سنی افراد، 7/42±69/37 سال بود. شیوع سقوط در 12 ماه گذشته برای کل سالمندان، مردان و زنان به ترتیب 17%، 14% و % 22/4 بوده است. با افزایش سن در مردان شیوع سقوط بیشتر گردید (0/001>p) ولی این ارتباط در زنان دیده نشد. میانگین تعداد سقوط در پیگیری شش ماهه در زنان (98/25±17/43) بیشتر از مردان (36/49±7/63) بوده است (0/012=p). میانگین سطح سرمی ویتامین D در سالمندان بدون سابقه سقوط در 12 ماه گذشته 30/79±33/33 ng/mL و در سالمندان با سابقه سقوط 35/68±36/81 ng/mL بوده است.
نتیجه گیری
شیوع سقوط در زنان سالمند بیشتر از مردان بوده است. بین سقوط و سطح سرمی ویتامین D در زنان و مردان ارتباطی وجود ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1582064 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.