انتخاب بستر کشت و روش تغذیه مناسب برای دستیابی به رشد مطلوب آروکاریای زینتی

چکیده:
به دلیل عدم دانش علمی اثبات شده در به کار گیری بستر کشت و روش بهتر تغذیه، تعیین مناسب ترین بستر کشت و روش تغذیه برای این گیاه از اهمیت فراوانی برخوردار است. این تحقیق جهت مقایسه روش متداول کوددهی واستفاده ازنانو کودآهن بررشدوعملکرد کاج مطبق با استفاده از 6 روش تغذیه و 3 بستر کشت متفاوت به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. در این آزمایش نشاهای کاج آروکاریای زینتی پس از انتخاب نوع بستر به گلدان های 4 لیتری انتقال یافتند و در گلخانه ای مسقف با محدوده دمایی 17 تا 19 درجه سانتی گراد در شب و 21 تا 23 درجه سانتی گراد در روز نگهداری شدند. برخی از فاکتور های رشد نظیر ارتفاع بوته، طول شاخه های جانبی، قطر ساقه، طول ریشه، وزن تر اندام هوایی و ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه و وزن تر و خشک کل بوته و غلظت برخی عناصر غذایی در برگ اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که از بین تیمارهای بستر کشت تیمار A3 (25% کوکوپیت 25% ورمی کمپوست 25% خاک سبک 25% پرلیت) در اکثر صفات مورد ارزیابی (طول شاخه جانبی، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، وزن خشک کل بوته، فسفر و آهن اندام هوایی) ، مناسب ترین بستر کشت برای نهال های ریشه دار این گیاه ارزشمند زینتی می باشد. از نظر تغذیه با ترکیب های مختلف کودی، تیمار B3 (فریلن) 20-20)NPK فسفات دی آمونیم سولفات پتاسیم سولفات آمونیم) به دلیل داشتن اکثر عناصر و هم چنین منابع غذایی مورد نیاز در برخی صفات (طول شاخه جانبی، وزن تر اندام هوایی، وزن تر کل بوته، وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک کل) دارای برتری می باشد. نتایج نشان داد که تیمار A3B2 (25% کوکوپیت 25% ورمی کمپوست 25% خاک سبک 25% پرلیت) به همراه فسفات دی آمونیم، سولفات پتاسیم و سولفات آمونیم از نظر برخی فاکتور های رشد نظیر وزن تر اندام هوایی و ریشه، وزن تر کل و وزن خشک کل نسبت به سایر تیمار ها دارای برتری می باشد و برای تولید کنندگان گیاهان زینتی قابل توصیه است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
201 تا 215
لینک کوتاه:
magiran.com/p1582261 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!