تاثیر آموزش جنسی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان باردار

چکیده:
زمینه و هدف
بارداری با ایجاد تغییرات فیزیولوژیک و روان شناختی می تواند زندگی زوج ها را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش جنسی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان باردار انجام یافته است.
روش بررسی
این مطالعه از نوع نیمه تجربی است. در این مطالعه 100 نفر از زنان باردار واجد شرایط مراجعه کننده به دو مرکز از مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 1394 انتخاب و به دو گروه 50 نفره اختصاص یافتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ابعاد کیفیت رابطه زناشویی درک شده بود. پرسشنامه ها قبل و شش هفته بعد از آموزش، توسط هر دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS v.20 تحلیل شد.
یافته ها
بین دو گروه از نظر متغیرهای فردی مانند سن، طول مدت ازدواج، سن حاملگی و تعداد حاملگی تفاوت معناداری وجود نداشت. میانگین نمره کلی کیفیت رابطه زناشویی و ابعاد رضایتمندی، شور و هیجان جنسی، عشق، تعهد، صمیمیت، اعتماد در گروه مداخله در پس آزمون به طور معناداری بیش از گروه شاهد بود. آزمون تحلیل کوواریانس نیز نشان داد که میانگین نمره کل رابطه زناشویی و ابعاد آن در زنان باردار در دو گروه پس از آموزش جنسی تفاوت معناداری داشته است (001/0>p).
نتیجه گیری
با توجه به تاثیر آموزش جنسی در بهبود ابعاد کیفیت رابطه زناشویی زنان باردار، توصیه می شود این مداخله آموزشی در برنامه آموزش و مراقبت های دوران بارداری زنان باردار ادغام شود تا به ارتقای کیفیت رابطه زوج ها در بارداری کمک کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
115 تا 127
لینک کوتاه:
magiran.com/p1582426 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!