بررسی ارتباط موفقیت اینداکشن با نمره بیشاب در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج در سال 1392

چکیده:
مقدمه
اینداکشن یا القاء زایمان، شایع ترین پروسیجر در مامایی مدرن است. بر اساس نتایج مطالعات سن مادر، شاخص توده بدنی، تعداد حاملگی، سن بارداری، میزان اتساع سرویکس، نرم شدن سرویکس قبل از القاء زایمان و طول سرویکس از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت القاء زایمان هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط موفقیت اینداکشن با نمره بیشاپ انجام شد.
روش کار
این مطالعه مقطعی در سال های 92-1391 بر روی 539 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج که جهت القاء زایمان بستری شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شامل سوالاتی در مورد مشخصات فردی، سابقه مامایی، اطلاعات مربوط به نمره بیشاب، القاء زایمان، نحوه زایمان، وزن نوزاد و آپگار دقیقه اول و پنجم بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون کای اسکوئر، تی و رگرسیون لوجستیک استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
بر اساس نتایج مطالعه، ارتباط بین نمره بیشاب و موفقیت القاء زایمان معنی دار نبود (286/0=p). بین موفقیت القاء زایمان با اتساع سرویکس (001/0>p)، افاسمان (004/0=p)، وزن هنگام تولد، روش القاء (000/0=p) و تعداد حاملگی (002/0=p) تفاوت آماری معنی داری وجود داشت، اما با نزول (433/0=p)، سن مادر (433/0=p)، و تعداد زایمان (286/0=p) ارتباط آماری معنی داری نشان نداد. حدود 218 نفر (8/70%) از زنان نخست زا و 83 نفر (99/35%) از زنان چندزا و در مجموع 412 نفر (43/76%) به صورت واژینال زایمان کردند و بقیه به دنبال عدم موفقیت القاء زایمان، مورد سزارین قرار گرفتند. بر اساس مدل رگرسیون لوجستیک، بین افاسمان، اتساع سرویکس، تعداد حاملگی، روش القاء (000/0=p) و وزن هنگام تولد (001/0=p) با موفقیت القاء زایمان ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0>p).
نتیجه گیری
بررسی اتساع سرویکس، افاسمان و وزن هنگام تولد از ارزش پیشگویی کننده بالاتری نسبت به سن، تعداد حاملگی و نزول جنین برخوردار هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1583227 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!