مدل سازی اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی پیآمدهای ناشی از اجرای سناریوهای مدیریت بیولوژیک در مدیریت جامع حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیمین دشت)

چکیده:
مدیریت یکپارچه منابع آبخیزها، به عنوان یک اصل جدید برای برنامه ریزی توسعه و مدیریت منابع آب و خاک با تاکید بر ویژگی های اجتماعی اقتصادی منطقه به منظور معیشت پایدار و بدون آسیب پذیری برای پوشش گیاهی و بهره برداران یک حوضه درنظر گرفته شده است. تحقیق حاضر در راستای اهداف مدیریت یکپارچه به مدل سازی و ارزیابی آثار و پیآمدهای اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی حاصل از اجرای طرح های مدیریتی پیشنهادی برروی تغییرات پوشش گیاهی با تاکید بر مشکلات موجود در حوزه آبخیز سیمین دشت، واقع در استان های سمنان و تهران، انجام شده است. پس از استانداردسازی مقادیر شاخص ها با روش فاصله ای و نیز وزن دهی آنها، با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره، اولویت بندی سناریوها انجام گرفت. تجزیه و تحلیل موازنه نتایج نشان داد که برای مدیریت یکپارچه آبخیز سیمین دشت، برای رویکردهای مختلف وزن دهی شاخص ها، بیش از یک راه حل مدیریتی که در برگیرنده تمامی ابعاد سیستم باشد، قابل توصیه می باشد. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق با درنظر گرفتن نتایج مدل های مختلف و بررسی موازنه بین نتایج، ابزار کارآمدی جهت درنظر گرفتن آبخیز به عنوان یک سیستم و نیز تسهیل تصمیم گیری برای مدیریت یکپارچه آبخیز می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1584432 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!