تاثیر نوع رویشگاه بر ویژگی های خاک و تنوع گیاهی در اکوسیستم های طبیعی دامنه شمالی البرز (مطالعه موردی: حوزه واز)

چکیده:
هدف از این تحقیق مقایسه شاخص های مختلف تنوع و غنای گونه ای و هم چنین برخی ویژگی های خاک در سه رویشگاه طبیعی جنگل، مرتع و اکوتون بین جنگل و مرتع بود. بنابراین در هر رویشگاه یک جامعه غالب و در منطقه کلیدی جوامع، تعداد 8 پلات یک مترمربعی به صورت تصادفی مستقر شدند. در هر پلات، درصد تاج پوشش گیاهان به تفکیک گونه تخمین زده و هم چنین نمونه خاک از عمق حدود 10-0 سانتی متری برداشت گردید. ارزیابی تنوع گونه ای با شاخص های شانون -وینر و سیمپسون و غنای گونه ای با شاخص های مارگالف و منهینیک، با استفاده از نرم افزار PAST انجام شد. جهت مقایسه میانگین ویژگی های خاک در سه رویشگاه از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان شاخص های تنوع و غنای گونه ای در رویشگاه جنگل کمترین و در رویشگاه اکوتون بیشترین بود. وزن مخصوص ظاهری خاک، درصد شن و مقدار pH در رویشگاه مرتع به طور معنی داری بیشتر از دو رویشگاه دیگر و هم چنین درصد رس و درصد کربن آلی خاک در رویشگاه جنگل بیشتر از دو رویشگاه اکوتون و مرتع بود. در سایر پارامترهای خاکی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در این تحقیق اهمیت منطقه اکوتون در حفظ تنوع و غنای گونه ای بیش از پیش محرز گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1584437 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!