شناسایی تغییرات زمانی مکانی چرخندهای شدید در مدیترانه، با الگوریتم عددی

چکیده:
در این پژوهش تغییرات زمانی- مکانی چرخندها در مدیترانه با الگوریتم رقومی طی دوره 1980 تا 2013 مطالعه گردید. برای این منظور از داده های باز تحلیل شده ERA-Enterim با تفکیک شبکه 5/0 × 5 /0 درجه در تراز 1000 هکتوپاسکال استفاده گردید، گام زمانی این داده ها بصورت 6 ساعته و محدوده -10 تا 64 درجه طول شرقی و 23 تا 50 عرض شمالی برای این پژوهش انتخاب گردید. برای شناسایی چرخندها از الگوریتم کمینه فشار تراز 1000 هکتوپاسکال، یک نقطه در مقایسه با 8 نقطه اطراف آن استفاده گردید و برای حذف چرخندهای سطحی و حرارتی، میانگین تاوایی نسبی تراز 800 هکتوپاسکال، نقطه کمینه تا شعاع 300 کیلومتری آن محاسبه گردید. نتایج نشان داد که چرخندهای شناسایی شده با این شرایط، در دریای مدیترانه به روی ایران نمی رسند و حداکثر تمرکز آنها در خاورمیانه بر روی مرکز کشور عراق است. بررسی روند سالانه چرخندها نشان دادکه با ضریب افزایشی اندکی فراوانی چرخندهای مدیترانه در حال افزایش بوده این روند در غرب مدیترانه بیشتر از شرق مدیترانه بوده است. نکته قابل توجه در این پژوهش، جابه جایی مکانی چرخندها در مدیترانه بوده که به سمت غرب و عرض شمالی تر جابه جا شده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
405 تا 417
لینک کوتاه:
magiran.com/p1584468 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!