اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک های گیاهی ایران

چکیده:
طی بررسی فون زنبورهای پارازیتوئید شپشک های گیاهی استان مازندران (شمال ایران) دو گونه از خانواده Encyrtidae و یک گونه از خانواده Aphelinidae (طی سال های 1390- 1392) جمع آوری شدند. یک گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک سپردار Chionaspis salicis بر روی درخت بید Salix acmophylla در اردیبهشت ماه سال 1391از شهر آمل جمع آوری شد. این زنبور به نام Adelencyrtus brachycaudae Xu & Shi، 1999 شناسایی شد. گونه دیگر روی شپشک Planococcus citri بر روی گیاه میزبان نارنجCitrus aurantum L. در اردیبهشت سال 1391 از شهرستان جویبار جمع آوری شد. این زنبور پارازیتوئید به نام Clausenia purpurea Ishii، 1933 شناسایی شد. این زنبورهای پارازیتوئید متعلق به خانواده Encyrtidae می باشند. همچنین زنبور پارازیتوئیدCoccophagus yoshidae Nakayama، 1921 از شپشک Coccus hesperidum بر روی گیاه شمشادEuonymus fortune در شهریور ماه سال1391از شهر ساری جمع آوری گردید. این گونه زنبور پارازیتوئید به خانوادهAphelinidae تعلق دارد. تمام گونه های مذکور توسط دکتر Zhi Hong Xuاز چین شناسایی شدند. این زنبورهای پارازیتوئید برای فون ایران جدید می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1584994 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!