بررسی کارایی گل های زینتی در کاهش ترکیبات آلی فرار هوا در محیط های سرپوشیده

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
استفاده از گیاهان به منظور پالایش هوای محیط های بسته از دیرباز مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. در این مطالعه کارایی استفاده از متداول ترین گل های زینتی آپارتمانی به منظور بررسی قابلیت حذف پنج نوع آلاینده اعم از هیدروکربنهای آروماتیک (بنزن و تولوئن)، هیدروکربنهای آلیفاتیک (اکتان)، هیدروکربنهای هالوژنه (تری کلرواتیلن TCE) و تروپن ها (آلفا-پینن) در محیط های بسته مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی
ابتدا 10 نوع گل زینتی بطور جداگانه در گلدان های مختلف کشت داده شد و سپس درون شیشه های شفاف در بسته به حجم 10 لیتر قرار داده شدند و هر کدام در معرض غلظت های مختلف بنزن، TCE، تولوئن، اکتان و آلفا-پینن (9/31، 7/53، 7/46 ، 4/56 و 7/55 ) میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفتند. نمونه های هوا از داخل شیشه ها در مدت زمان تماس 3 و 6 ساعت برای هر گیاه بطور جداگانه برداشته شد و در نهایت پس از نمونه برداری گاز داخل شیشه توسط دستگاه GC-MS و دتکتور تیوب ها به منظور بررسی راندمان حذف الاینده ها مورد آنالیز قرار گرفتند. کارایی حذف آلاینده های آلی به وسیله برگ گیاهان زینتی برای هر ترکیب آلی فرار (VOCs) در هر گیاه بر حسب میکروگرم بر متر مکعب بر متر مربع در ساعت بیان شده است.
یافته ها
نتایج نشان داد از بین 10 گل زینتی مورد بررسی، آلترناریا، عشقه، برگ بیدی و هوستا بیشترین کارایی حذف کل VOCs را از خود نشان دادند. گل آلترناریا، نقش بیشتری در حذف چهار آلاینده (بنزن، TCE، تولوئن و اکتان) از پنج آلاینده مورد مطالعه داشته است. متوسط حذف کل پنج آلاینده مورد مطالعه توسط گیاهان زینتی بین 44-8 میکروگرم بر متر مکعب بر متر مربع در ساعت بوده است. گونه عشقه به طور موثری آلفا-پینن را حذف کرد. تمامی گلهای مورد مطالعه منجر به حذف VOCs از محیط بسته شدند.
نتیجه گیری
تفاوت در کارایی حذف گونه های مختلف گلهای زینتی نشان داد که برای بهبود کارایی استفاده از گلهای زینتی برای حذف آلاینده های آلی فرار از هوای محیط های بسته، نیاز است که گونه های مختلفی از گیاهان زینتی در محیط های بسته کاشته شود. این مطالعه نشان داد استفاده از گلهای زینتی در محیط های بسته می تواند راهکار مناسبی برای کاهش آلاینده های آلی فرار از محیط های بسته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1585961 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.