بررسی تاثیر ترکیب های مختلف کشت بر میزان جذب و کارایی مصرف نور کنجد و نخود در کشت مخلوط سری های افزایشی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
برای افزایش رشد و تولید محصولات کشاورزی روش های زیادی مدنظر کشاورزی پیشرفته، قرار دارد که یکی از مهم ترین روش ها، افزایش میزان کارایی کاربرد منابع است. افزایش کارایی کاربرد نور یکی از مهم ترین راهکارهای افزایش تولید در واحد سطح است زیرا تجمع ماده خشک گیاهان ارتباط خطی با تشعشع فعال فتوسنتزی (PAR) تجمعی دارد. یکی از راه های افزایش جذب تشعشع در نظام های زراعی استفاده از کشت مخلوط است.در شرایط کشت مخلوط انرژی خورشید بیشتر استفاده می شود و در نتیجه تولید در واحد سطح بهبود می یابد. بنابراین این بررسی با هدف ارزیابی جذب و کارایی کاربرد نور در کشت مخلوط چندگانه افزایشی نخود و کنجد انجام گرفته است.
مواد و روش ها
آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفیبا دو عامل اصلی شامل روش کاشت در دو سطح ردیفی و درهم و الگوی کاشت شامل پنج سطح تک کشتی کنجد، 100% کنجد+ 10% نخود، 100% کنجد +20% نخود، 100% کنجد+30% نخود و تک کشتی نخود در سه تکرار اجرا شد.
نتایج و بحث: نتایج آزمایش نشان داد که کاراریی کاربرد نور کنجد در اغلب تیمارها بیشتر از نخود خواهد بود. مقادیر کارایی کاربرد نور کنجد در طول فصل رشد از 49/1 تا 76/1 گرم بر مگاژول PARدر روش کشت ردیفی و از 1 تا 27/1 گرم بر مگاژول PARدر روش کشت درهم متغیر بود. همچنین مقادیر کارایی کاربرد نور نخود در طول فصل رشد از 02/1 تا 1/1 گرم بر مگاژول PARدر روش کشت ردیفی و از 71/0 تا 94/0 گرم بر مگاژول PARدر روش کشت درهم متغیر بود. کارایی کاربرد نور کنجد در همه ی تیمارهای مخلوط نسبت به تک کشتی افزایش پیدا کرد اما کارایی کاربرد نور نخود فقط در روش کشت ردیفی بیشتر از تک کشتی بود. به طورکلی میزان کارایی کاربرد نور هر دو گیاه چه در شرایط تک کشتی و چه در شرایط مخلوط، در روش کشت ردیفی بالاتر از روش کشت درهم بود.بر این پایه بهترین تیمار شایان توصیه برای کشت مخلوط کنجد و نخود تیمار 100% کنجد- 30% نخود به شکل ردیفی است که در آن میزان کارایی کاربرد نور نخود در بالاترین حد ممکن (1/1 گرم به ازاء مگاژول PAR) بوده و کارایی کاربرد نور کنجد نیز در این تیمار بیشتر از میزان تک کشتی شده است (7/1 گرم به ازاء مگاژول در این تیمار نسبت به 49/1 در تک کشتی). با اینکه روند نتایج برای گیاه کنجد همسان روش کشت ردیفی بود، اما در هر صورت مقادیر کارایی کاربرد نور هر دو گیاه در روش کشت درهم بسیار پایین بود. به گونه ای که میانگین کارایی کاربرد نور کنجد و نخود در روش کشت درهم به ترتیب 31 و 21 درصد نسبت به شرایط ردیفی کاهش نشان دادند.
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده نشان داد که گیاه نخود در شرایط کشت مخلوط ردیفی به خوبی قادر به تحمل سایه ناشی از کنجد بود. بیشترین عملکرد از تیمارهایی به دست آمد که دارای بیشترین میزان کارایی کاربرد نور بودند. میزان کارایی کاربرد نور نخود در شرایط کشت مخلوط درهم کاهش پیدا کرد، که دلیل اصلی آن نزدیکی بیشتر دو گیاه کنجد و نخود و در نتیجه سایه اندازی بیشتر روی نخود بود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1586442 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!