تعیین اعتبار و روایی آزمون مقیاس های تکاملی شیرخواران و نوپایان Bayley

چکیده:
سابقه و هدف
به منظور تشخیص کودکانی که در آزمون های غربالگر، مشکوک به تاخیر تکاملی شناخته می شوند، نیازمند استفاده از آزمون های تشخیصی تکاملی روا و معتبر هستیم. آزمون Bayley یک آزمون استاندارد طلایی جهانی است که وضعیت تکامل کودکان را در حیطه های شناختی، ارتباطی، و حرکتی ارزیابی می نماید. هدف از این مطالعه تعیین روایی و اعتبار آزمون فوق بود.
مواد و روش ها
روش مطالعه توصیفی- تحلیلی بود. ابتدا آزمون با فرهنگ فارسی منطبق سازی گردید. سپس روایی محتوایی و صوری آن، با استفاده از نظرات خبرگان ارزیابی شد. هم چنین تعداد 260 کودک 1 تا 42 ماهه، توسط آزمون فوق مورد ارزیابی تکاملی قرار گرفتند. اعتبار آزمون از طریق سه روش ارزیابی همسانی درونی، اعتبار ارزیاب ها و اعتبار باز آزمون و روایی سازه با استفاده از روش های تحلیل عاملی و مقایسه میانگین نمرات بررسی گردید.
یافته ها
تعداد آزمودنی ها 260 کودک 15 روزه تا 42 ماهه بودند که از این تعداد 134 نفر پسر (5/51%) بودند. میانگین ضرایب آلفای کرونباخ برای تمامی حیطه ها بالاتر از 76/0 بود. در روش بازآزمایی، ضریب همبستگی پیرسون در حیطه های مختلف، حداقل 987/0 (001/0>P) و در روش اعتبار ارزیاب ها ضریب همبستگی پیرسون در حیطه های مختلف حداقل 991/0 (001/0>P) گزارش گردید. روایی صوری و محتوایی آزمون با استفاده از نظرات خبرگان تایید شد. همچنین روایی سازه آزمون توسط روش های تحلیل عاملی و مقایسه میانگین نمرات تایید گردید.
نتیجه گیری
آزمون تشخیصی تکاملی Bayley از اعتبار و روایی مناسبی در کودکان فارسی زبان برخوردار است
زبان:
فارسی
صفحات:
189 -196
لینک کوتاه:
magiran.com/p1587802 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!