روان درمانی و تاثیر بر کاهش اضطراب و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی

پیام:
چکیده:
مقدمه
سرطان پستان به عنوان یک اتفاق ناگوار عاطفی در زندگی زنان محسوب شده که موجب گرفتاری آنها در سطوح مختلف زندگی اعم از جسمی یا روحی می شود. هنگامی که یک وضعیت پراسترس مانند خبر ابتلا به سرطان به فردی داده می شود، برحسب اینکه بیماری ممکن است در فرد اضطرب ایجاد کرده و تعادل روحی روانی وی را تحت تاثیر قرار دهد، واکنش های مختلفی ایجاد می کند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر بخشی آموزش روایت درمانی بر کاهش اضطراب در زنان مبتلا به سرطان پستان، مرکز تحقیقات بیماری های پستان تهران است.
روش بررسی
پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است که بر روی 60 زن مبتلا به سرطان پستان انجام شد که درمان های اولیه را پشت سر گذاشته و به کلینیک پیگیری مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی مراجعه می کردند. نمونه ها در دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی و به تعداد مساوی جایگزین شدند. مداخله انجام شده از درمان های کوتاه مدت روان درمانی و درمان روایتی بود. گروه مداخله در 5 جلسه 120 دقیقه ای تحت آموزش مولفه های روایت درمانی توسط درمانگر مربوطه قرار گرفتند و میزان اضطراب قبل و پس از مداخله بررسی شد. در بررسی اضطراب بیماران از پرسشنامه استاندارد HADS استفاده شد. اضطراب در هر دو گروه ابتدا و پایان جلسات مورد سنجش قرار گرفته و تغییرات ایجاد شده مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
در بررسی مشخصات شرکت کنندگان مشاهده شد که میانگین سنی گروه مداخله و کنترل به ترتیب 9±28/50 و 32/11±53/45 سال بود. آنالیز داده ها نشان داد که این دو گروه از نظر سن، وضعیت تاهل، شغل، تحصیلات تفاوت معنی دار آماری نداشتند. نمرات اضطراب و افسردگی بیماران در گروه مداخله به ترتیب قبل و بعد از آموزش، 3/3±28/15، 3/2±24/10 و 9/2± 32/14، 2±10 در گروه گواه اضطراب ترتیب 8/2 ±20/13، 3±86/12 و افسردگی به ترتیب 8/2 ±8/12، 5/3±76/12 بود که تغییرات اضطراب و افسردگی قبل وبعد از مداخله تفاوت معنی داری را نشان داد .(p<0/001)
نتیجه گیری
یافته های این پژوهش تاکیدی بر تاثیر روایت درمانی بر کاهش اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان پستان می باشد. بدیهی است کاهش اضطراب نقش ارزشمندی در بهبود سلامت جسمی و روانی و نیز ارتقای کیفیت زندگی این بیماران خواهد داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1588626 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!