مطالعه هیستومورفومتری و هیستوشیمی تغییرات بیضه موش متعاقب تجویز کافور و بررسی نقش محافظتی ویتامین E

چکیده:
زمینه مطالعه
در طب سنتی برخی از کشورهای آسیایی این تصور وجود دارد که کافور می تواند در کاهش میل جنسی افراد نقش داشته باشد. با این حال مطالعات در این زمینه نیز بسیار محدود می باشد.
هدف
از این رو در تحقیق حاضر علاوه بر بررسی دقیق تر اثرات کافور بر پارامترهای بیضه، اسپرم و فاکتور های سرمی، نقش ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدانت در درمان عوارض ناشی از کافور بررسی شد.
روش کار
در این تحقیق از 50 قطعه موش سوری نر بالغ (balb/c) 20 تا 25 گرمی در 5 گروه استفاده شد. گروه اول کنترل، دریافت کننده سرم فیزیولوژی (CO)، دو گروه کنترل شم، به ترتیب دریافت کننده روغن زیتون تنها (OL) و گروه دریافت کننده ترکیبی از ویتامین E و روغن زیتون (OL+E)، و نهایتا دو گروه تجربی دریافت کننده کافور تنها (CA) و گروه دریافت کننده کافور به همراه ویتامین Eر(CA+E). کافور با دوز mg/kg 30 و ویتامین E نیز با دوز mg/kg 100 تهیه گردید. تمام مواد به صورت خوراکی (گاواژ) و دوره 35 روزه تجویز شدند. پس از اتمام دوره درمان از طریق قلب خونگیری انجام و نمونه های سرمی جهت آزمایشات سرمی و تعیین سطح تستوسترون، نمونه های اسپرم برای بررسی اسپرم و نمونه های بافتی نیز پس از جدا سازی در داخل فرمالین و ازت مایع فیکس شده و پس از انجام برش های پارافینی و انجمادی در نهایت با رنگ آمیزی های معمولی و اختصاصی مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج
نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار تعداد اسپرم، درصد اسپرم های زنده و بالغ، کاهش اکثر پارامترهای مورفومتریک بیضه، تغییرات هیستوشیمی و عدم تغییر سطح هورمون تستوسترون سرمی در گروه دریافت کننده کافور بود در حالی که ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدانت بصورت خفیفی توانسته بود اثرات کافور را کاهش دهد (05/0>p).
نتیجه گیری نهایی: می توان نتیجه گرفت که کافور بر پارامترهای کیفیت اسپرم و بیضه در موش سوری تاثیر داشته و ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدانت، قادر به تعدیل عوارض ناشی از دریافت کافور در رابطه با پارامترهای مذکور می باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
225 -235
لینک کوتاه:
magiran.com/p1589080 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!